Byzantský mníšstvo

Byzantský mníšstvo

Monasticizmus, tj jednotlivci, ktorí sa na zbožné účely venujú asketickému životu v kláštore, bol vždy prítomnou črtou byzantskej ríše. Kláštory sa stali mocnými vlastníkmi pôdy a hlasom, ktorý bolo potrebné v cisárskej politike počúvať. Od fanatických asketov po veľmi oceňovaných producentov vína-muži a ženy, ktorí zasvätili svoj život kláštornému životu, boli dôležitou súčasťou komunity s kláštormi, ktoré ponúkali všetky druhy služieb chudobným a núdznym, nemilým šľachticom, unaveným cestovatelia a zanietení knihomoli. Mnoho byzantských kláštorov sa stále používa a ich pôsobivá architektúra dnes zlepšuje výhľady z Atén na Sinaj.

Pôvod a vývoj

Vedenie života v askéze, keď sa človek upieral základného pohodlia, bol koncept videný v židovskej viere a samozrejme v samotného Ježiša, keď strávil čas na samote na púšti a v živote svojich nasledovníkov, ako napr. Jána Krstiteľa. Cieľom bolo, aby bol každý jednotlivec zbavený všetkých rušivých vplyvov bližšie k Bohu. V 3. storočí n. L. Boli púšte Egypta obzvlášť obľúbeným miestom pre potulných asketov (alias anachitov alebo eremitov), ​​ktorí žili pustovníckym životom sebazaprenia, najznámejším bol Svätý Anton (asi 251-356 n. L.). Väčšina asketických pustovníkov boli muži, ale bolo tam niekoľko žien, najmä reformovaná prostitútka Svätá Mária z Egypta (asi 344 - asi 421 n. L.), Ktorá strávila 17 rokov v púšti.

Monasticizmus sa vyvinul v 4. storočí n. L. A rozšíril sa od 5. storočia n. L., Keď sa mnísi začali sťahovať zo svojich osamelých púštnych ústupov a žili spolu v kláštoroch bližšie k mestám alebo vlastne v mestách. Jedným z prvých asketikov, ktorí začali organizovať kláštory pre svojich stúpencov, bol Pachomios (asi 290-346 n. L.), Egyptský a bývalý vojak, ktorý, možno inšpirovaný efektívnosťou táborov rímskej armády, založil deväť kláštorov pre mužov a dva pre ženy. Tabennisi v Egypte. Tieto prvé komunálne (cenobitický) kláštory boli spravované podľa zoznamu pravidiel, ktorý zostavil Pachomios, a podľa tohto štýlu spoločného života (koinobion), kde mnísi žili, pracovali a spoločne uctievali v každodennom poriadku, pričom všetok majetok mal spoločný a opat (hegoumenos) ich spravovanie, sa stalo bežným vzorom v byzantskom období.

Najvýraznejším raným podporovateľom kláštorov v Byzantskej ríši v 4. storočí n. L. Bol Bazilika Caesarea.

Variantom a vlastne predchodcom komunálneho kláštora bol lavra čo jednotlivým mníchom umožňovalo vykonávať vlastnú nezávislú askézu. Na rozdiel od komunálnych kláštorov sa v lavra mnísi žili, pracovali a uctievali ich vlastné súkromné ​​cely. Mnísi neboli úplne nezávislí, pretože zostali zodpovední archimandrit alebo administrátor a skutočne sa pripojili k svojim rehoľníkom v príležitostných bohoslužbách v spoločnom kostole. V neskorších dobách termín lavra bol aplikovaný aj na niektoré bežné komunálne kláštory, najznámejšie bola Veľká lavra na hore Athos (pozri nižšie), založená c. 962 n. L.

Najvýraznejším prvým podporovateľom byzantských kláštorov v 4. storočí n. L. Bol Bazilika Caesarea (alias Svätý Bazil alebo Bazil Veľký), ktorý na vlastné oči videl kláštory v Egypte v Sýrii. Basil veril, že mnísi by nemali spolupracovať iba na dosiahnutí spoločných cieľov, ale tiež prispieť k širšej komunite, a preto za týmto účelom v Malej Ázii zriadil kláštory. Mníchov často podporovali zbožní aristokrati, ktorí im poskytovali prázdne vily, takže ich ubytovanie nebolo vždy také strohé, ako by si niekto mohol predstavovať. Existovali však mestské kláštory, ktoré dodržiavali princípy askézy do bodky, podľa vzoru klasických kláštorov vo vzdialených geografických lokalitách.

Prvým kláštorom v Konštantínopole bol Dalmatos, založený na konci 4. storočia n. L. A v polovici 6. storočia n. L. Malo hlavné mesto takmer 30 kláštorov. V Byzantskej ríši boli kláštory do značnej miery nezávislými záležitosťami a neexistovali žiadne konkrétne a vzájomne spravované rády ako v západnej cirkvi. Typický byzantský kláštor môže mať vo svojich múroch mnoho zariadení: kostol, kaplnku, kúpele, cintorín, refektár, kuchyne, ubytovanie, sklady, stajne a hostinec pre návštevníkov.

Máte radi históriu?

Zaregistrujte sa k odberu nášho bezplatného týždenného e -mailového spravodajcu!

Hory akoby priťahovali mníchov viac ako akékoľvek iné miesto a naopak, pútnici navštevovali svoje kláštory, aby sa cítili bližšie k svojmu Bohu a v mnohých prípadoch hľadali zázračné zásahy. Mount Sinai, Mount Auxentios, Meteora a Mount Olympos v Bithynii s 50 kláštormi boli najslávnejšími kláštornými miestami. Väčšina kláštorov bola na sebe navzájom nezávislých, aj keď sa nachádzali na rovnakom mieste, ale niekedy existovali kláštory, ktoré spojil jeden opát alebo prvý mních (protos) dohliadať na konfederáciu. Snáď najslávnejšie zo všetkých kláštorných miest bolo na hore Athos východne od Solúna, ktorá bola pravdepodobne založená v 9. storočí n. L., Ak nie skôr a ktorá zahŕňa kláštory založené zahraničnými mníchmi z Bulharska, Arménska, Srbska a Ruska, aby vymenuj niekoľko. Hora Athos zostáva dnes dôležitým miestom mníšstva a vďaka tomu, že sa v priebehu storočí vyhýbala ničivým inváziám, je dobre zachovaným príkladom byzantského mníšskeho života.

Byzantské kláštory, ktoré boli od 10. storočia n. L. Vždy sebestačné, sa stali ešte väčšími a bohatšími, pričom ich príjem pochádzal z často rozsiahlych pozemkov, ktoré im postupom času poskytovali cisári a súkromné ​​osoby, a z ich preferenčného daňového zaobchádzania zo strany štát. Pozemky kláštora často nemali žiadne geografické spojenie so samotným kláštorom a príjmy sa získavali z prenájmu pozemkov alebo predaja drobných majetkov. Kláštory vyrábali základné výrobky ako pšenica, jačmeň, strukoviny, víno a olej, ale mohli vlastniť aj hrnčiarske výrobky a mlyny. Zisky z prebytkov boli zaorané späť do kláštora alebo rozdelené medzi chudobných.

Styliti

Ďalšou formou mníšskej existencie, a určite najbizarnejšou, bolo stylitové hnutie. Asketický životný štýl, ktorý mal poraziť všetkých ostatných, zahŕňal jediného oddaného mnícha, ktorý vystúpil na vrchol stĺpca (perá) a zdržiavať sa tam, pokiaľ možno stojaci, niekoľko mesiacov alebo dokonca rokov vystavený všetkým poveternostným vplyvom a, predstavujeme si, rovnakú dávku úžasu a posmechu okoloidúcich. Obyčajní ľudia boli zvyknutí na mníchov a rehoľné sestry, ktorí sa zdržiavali životného pohodlia a potešenia, a dokonca ich videli nosiť reťaze alebo počuli o tom, ako sa asketici zavreli do klietok, ale postoj stĺpca si zaručene všimol.

Prvým zástancom tejto extrémnej oddanosti Bohu bol údajne Symeon, stylista starší (asi 389-459 n. L.). Bývalého pastiera už vyhnali z kláštora pre jeho extrémnu askézu a cvičil sa podľa svojej stĺpcovej rutiny tak, že chvíľu žil v nepoužívanej nádrži s jednou nohou pripútanou k ťažkému kameňu. Symeon vybral tri metre vysoký stĺp v sýrskej púšti neďaleko Antiochie a tam stál deň za dňom a nakoniec prilákal taký dav, že hluk spôsobil, že postavil svoj stĺp vyššie, čím sa dostal bližšie k Bohu a 16 metrov. nad zemou. Symeonovi sa podarilo takto žiť 30 rokov a mnoho ďalších mníchov začalo nasledovať jeho príklad, takže sa vyvinulo celé štýlové hnutie, ktoré stále silnelo aj v 11. storočí n. L. Keď Symeon zomrel, miesto Qal'at Sem'an sa stalo pútnickým miestom s osemhranným kostolom, kláštorom a štyrmi bazilikami postavenými okolo pôvodného stĺpa.

Jeden z najznámejších imitátorov Symeonu bol Daniel the Stylite († 493 n. L.). Daniel sa postavil blízko Konštantínopolu, ale nenechal sa svojou neistou pozíciou zastaviť v prispievaní do cirkevných diskusií a dokonca radil biskupom a cisárovi Leovi I. (r. 457-474 n. L.). Odvetvím stylitového hnutia (doslova) boli dendriti, ktorí boli mníchmi, ktorí sa rozhodli žiť na strome, nie na stĺpe. Tieto hnutia boli súčasťou trendu apofatickej teológie, ktorá navrhovala, aby človek mohol spoznať a porozumieť Bohu prostredníctvom osobnej skúsenosti za predpokladu, že budú odstránené všetky svetské rušivé vplyvy.

Kláštory a štát

Kláštory a mnísi, ktorí v nich pracovali a uctievali, sa nakoniec stali užitočným prostriedkom pre biskupov, ktorí vyvíjali tlak na svojich cirkevných rivalov. Fanaticky verní mnísi boli organizovaní do skupín, aby zastrašili kohokoľvek, kto sa nedržal biskupskej obľúbenej dogmy. Násilnosti davov v súvislosti s politickými a náboženskými problémami často podnecovali mnísi. Alexandrijskí biskupi boli obzvlášť známi tým, že používali mníchov a ďalších oddaných, ako napr parabalanipoloklerikálni pracovníci sú často zavádzajúco označovaní ako „sprievodcovia do kúpeľa“, aby na uliciach dodali svedectvu svoje kázne z kazateľnice.

Napriek tomu, že sú nábožensky nezávislí, existujú dôkazy o tom, že byzantské kláštory a ich obyvatelia podliehali občianskemu právu ako všetci ostatní. Miestni sudcovia viedli právne vyšetrovania a mníchov bolo dokonca možné postaviť pred súd v Konštantínopole.

Cisári si boli dobre vedomí vplyvu kláštorov na miestne obyvateľstvo. Panovníci napríklad vyberali opátov takých dôležitých kláštorov, ako sú kláštory na hore Athos, čo je povinnosť, ktorú prevzal carihradský biskup od 14. storočia n. L. Ďalším problémom bolo, že so zvyšujúcim sa počtom kláštorov sa znižovali aj daňové príjmy štátu. Situácia prinútila cisára Romana I. Lekapenosa (r. 920-944 n. L.) Zakázať zakladanie nových kláštorov na ochranu krajiny bežných dedinčanov, ale ukázalo sa to len ako dočasné zastavenie zdanlivo neodvratného šírenia kláštorov, taký bol ich úspech a využiť pre spoločnosť ako celok.

Kultúrne príspevky

Aj keď to nebolo ich primárnym účelom existencie, mnísi a kláštory vrátili komunite, v ktorej žili, pomocou chudobným a poskytovaním nemocníc, sirotincov, verejných kúpeľov a domovov pre seniorov. Vítaní boli dokonca aj aristokrati na dôchodku a politici a cisárske vzťahy v nemilosti. Cestovatelia boli ďalšou skupinou, ktorá si v prípade potreby mohla nájsť izbu. Aj vo vzdelávaní hrali prominentnú úlohu kláštory, najmä budovanie veľkých knižníc a šírenie byzantskej kultúry, keď mnísi cestovali po impériu i mimo neho. Niektoré (ale nie veľa) poskytovali aj školy. Kláštory sa starali o pútnické miesta a boli veľkými mecenášmi umenia, vyrábali nielen vlastné ikony a iluminované rukopisy, ale sponzorovali aj výtvarníkov a architektov, aby ozdobili svoje budovy a budovy komunity obrázkami a textami na šírenie kresťanského posolstva. Napokon, mnoho mníchov významne prispelo k štúdiu histórie, najmä vďaka zbierkam listov a životopisov (vitae) svätých, známych ľudí a cisárov.


Byzantský mníšstvo - história

Internetová stredoveká zdrojová kniha

Vybrané zdroje: Byzancia

 • WEB Byzantium: Stránka byzantských štúdií
 • WEB Dumbarton Oaks Byzantine Collection: Selected Images [At DO]
 • WEB Byzantská zbierka Dumbarton Oaks: Zoznam prezentácií byzantskej zbierky Dumbarton Oaks [Na DO]
 • WEB Dumbarton Oaks Elektronické texty [používa Acrobat]
  Byzantský, krajinná architektúra a predkolumbovský etext.
 • Paul of Aigina: Epitome, úryvky. [lekársky text], 888: [obrázok stránky]
  S euklidovskými vetami.
 • Suda: Záznamy o gramatikách, rétoroch a sofistoch, [v Leedse]
  The Suda bola byzantská & quotencyclopedia & quot;
 • Elizabeth Barrett Browning: Grécka kresťanská poézia. [V knižnici sv. Pachomia]
  Zbierka prekladov vrátane básní od: Klementa Alexandrijského, Gregora Nazianzena, Amphilochia z Ikonia, Synesia z Kyrény, Paula Silentiariusa, Georga Pisidie, Jána Damascéna, Simeona Metaphrastesa, Jána Maurpousa z Euchaity, Theodora Prodromusa, Johna Tzetzesa, Manuela Philesa, a Maximus Margunius. , 300 až 800 n. L
  Register textov rímskych, západných a kanonických zákonov je k dispozícii na Ľudia s históriou stránky
 • Sozomen (r. Asi 450 n. L.): Constantine Found Constantinople, 324, from Cirkevné dejiny 2.3 (Register hodnostárov)
  Zoznam všetkých úradníkov v Rímskej ríši, na východe a na západe, okolo 400
  Justiniána a Theodory
  • Prokop: O Justiniánovi. , od Tajná história. K dispozícii je tiež úplné znenie Tajnej histórie.
  • Procopius: O závodných frakciách, od O vojnách .
  • Prokop: Prokop: O vzbure Niky, z Vojny.
  • Theophanes: On the Racing Factions, od tis Kronika. Pozri tiež Katolícku encyklopédiu: Svätý Theophanes
  • Prokop: Rímsky hodvábny priemysel, c. 550, z filmu O vojnách
  • Procopius: Mor, 542, Dejiny vojen, II.xxii-xxxiii:
  • Justinián I (b. 483- r.527-d.565): Dialóg s Pavlom z Nisibis, preklad Dr. Jeffrey Macdonald, 1998 [At Pachomius]
   Justiniánov „dialóg“ s nestoriánom.
  • Procopius: Reconquest of Africa, 534, z O vojnách IV: 9.
   Popis víťazstva Belisaria s Gelimerom, kráľom Vandala.
  • Prokop: Justinián, od Budovy.
  • Procopius: Popis Hagia Sophia z De Aedificiis. Pozri tiež Katolícka encyklopédia: Byzantská architektúra
  • Paul Silentiary: Popis Hagia Sophia z Descriptio S. Sophiae
  • Corpus Iuris Civilis: Institutes, 535, veľmi rozsiahly výber, v angličtine.
  • Corpus Iuris Civilis: Ústavy, knihy 1-IV, [v latinčine] [V latinskej knižnici]
  • Corpus Iuris Civilis: Digest: D. 1.1.1 Ulp 1 inšt. [Po latinsky] [Na stránke rímskeho práva]
  • Corpus Iuris Civilis: Texty rímskeho práva [v latinčine] [Na stránke rímskeho práva]
   Výber stredne dlhých úryvkov okrem iného z Corpus Iuris Civilis
  • Corpus Iuris Civilis: Súhrn a kódex o manželstve
  • Codex Justinianus: Ochrana slobodných žien vydatých za služobných manželov, c. 530 [Vll.24.i.]
  • Codex Justinianus: Návrat utečeneckých otrokov a amp Coloni, c. 530 [Xl.48.xii.]
  • Codex Justinianus: Aplikácia Patria Potestasa na Coloni, c. 530 [Xl.48.xiii]
  • Codex Justinianus: Deti neslobodných, c. 530 [Xl.48.xxi.]
  • Codex Justinianus: Ochrana slobodných a Coloni, c. 530 [Xl.48.xxii.]
  • Codex Justinianus: Deti zmiešaných manželstiev, c. 530 [Xl.48.xxiv.]
  • Codex Justinianus: Coloni viazaný na pôdu, c. 530 [Xl.51.i]
  • Codex Justinianus: Porušenie tráckeho zemského zákona, c. 530 [XI.52.i.]
  • Justinián I (b. 483- r.527-d.565): Román 137: Regulujúci cirkevný rituál.
  • Justinian I (b. 483- r.527-d.565): Novel 77, [538 CE] a Novel 141, [544 CE], [At PWH]
   Obsahuje texty starších rímskych zákonov o homosexualite.
  • Justinián (b. 483- r.527-d.565): Novella 146: O Židoch
  • Ján z Nikiu: O frakciách v Egypte.
  • Antiochus Strategos: Sack of Jerusalem, 614.
   Príbeh o perzskom dobytí. Tiež príklad byzantského antisemitizmu a verzia krvavej urážky na cti.
  • Jeruzalemský patriarcha Sophronius. Dve básne o Svätom meste (Anacreontica XIX a XX) - ca. 600 n. L. [V Christus Rex]
  • Elliott Horowitz: „Pomsta Židov bola silnejšia ako ich chamtivosť“: Moderní historici a Perzské dobytie Jeruzalema v roku 614, Židovské sociálne štúdie, zväzok 4, číslo 2
  • Huneberc z Heidenheimu: Hodoeporičan zo St. Willibaldu, 8. storočie.
   Opisuje púť do Jeruzalema v tomto období.
  • Ján z Damasku: In Defense of Icons, c 730, extrakty z Na svätých ikonách a Prameň múdrosti. Pozri tiež Katolícku encyklopédiu: Ján Damascénsky, Svätý, Katolícku encyklopédiu: obrazoborectvo a Katolícku encyklopédiu: uctievanie obrazov.
  • Ján z Damasku: Ospravedlnenie proti tým, ktorí hanobia sväté obrazy, 754, celý text. , 787.
   Macedónska dynastia
    , 7.-8. storočie.
   • Symeon Logothete: Kronika, úryvky z obdobia vlády Konštantína VII., Trans, Paul Stephenson [Na webovej stránke Paula Stephensona]
   • Theophanes Continuatus: Kronika, úryvky z obdobia vlády Romana Romana I. Lekapenos, trans. Paul Stephenson [Na webovej stránke Paula Stephensona]
   • Porfygenitus Konštantína VII: De Ceremonies Aulae Byzantinae: Diplomatický predlohový list: Protokoly a formy adresy pre zahraničných potenciálov, (De Ceremoniis, bk 2, cc. 46-48), trans. Paul Stephenson [Na webovej stránke Paula Stephensona]
   • Constantine VII Porphyrgenitus: De Administrando Imperio: Vzťahy so severnými národmi v 10. storočí, úryvky, trans. Paul Stephenson [Na webovej stránke Paula Stephensona]
   • Liutprand z Cremony (asi 922-asi 972): Správa o misii do Konštantínopolu, 963. úplné znenie
   • Liutprand z Cremony (asi 922-asi 972): Správa o misii v Konštantínopole, 963, úryvky. , (koniec 10. storočia).
   • John Skylitzes: Synopsis Historion, trans. Paul Stephenson [Na webovej stránke Paula Stephensona]
    S popisom bitky pri Kleidione, 29. júla 1014.
   • Heron of Byzantium: Siegecraft: Two 10th-Century Instructional Manuals PDF [At DO]
   • Ibn Battuta (1307-1377 CE): Cestuje po Ázii a Afrike 1325-1354
   • Theodoros Skoutariotes: The Emperors of the 11th Century, from the Synopsa Chronika.
   • Michael Psellus (1018-after 1078): Chronographia, plný text.
    Dejiny Rímskej ríše 976-1078 od jedného z najživších spisovateľov stredoveku.
   • Patriarcha Michael Keroularios (c 1000 - 21. januára 1059): List Petrovi, antiochijskému patriarchovi (o schizme z roku 1054), niekedy v júni alebo júli 1054. Trans Tia Kolbaba.
   • Patriarcha Peter z Antiochie: List Michaelovi, konštantínopolskému patriarchovi (o schizme z roku 1054). Niekedy v júli alebo auguste 1054. Trans Tia Kolbaba.
   • Anna Comnena (1083-po 1148): Alexiad. [Celý text]
    Správa o jej otcovi, byzantskom cisárovi Alexiovi I., princeznej Anny Comneny, je možno najdôležitejším historickým dielom spisovateľky napísaným pred novovekom.
   • Anna Comnena (1083-po 1148): Alexiad, knihy 10 a 11 (o križiackych výpravách).
    Trochu odmietavé komentáre nájdete v Katolíckej encyklopédii: Anna Comnena. , polovica 12. storočia
   • Geoffry de Villehardouin (c.1160-c.1212): Kronika štvrtej krížovej výpravy a dobytia Konštantínopolu. plný text
    Nicejské obdobiePalaiologoi
    • Patriarcha Anthony: Obrana postavenia cisára, 1395.
    • James M. Ludlow: Pocta deťom, 1493 [Na tomto mieste]
     O pôvode janičiarov.
    • Knižnica WEB St. Pachomius: Globálny index pre online zoznam ortodoxných dokumentov. Všeobecné náboženstvoCirkevná organizácia
     • Theodore Balsamon: O právomociach konštantínopolského patriarchu, koniec 12. storočia.
     • WEB Ephrem Sýrsky (začiatok 4. storočia-373): Existujúce spisy iba v gréčtine. [V Anastasis]
      Na webovú stránku Anastasis sa vždy pridávajú nové texty.
      • Päťdesiat päť blahoslavenstiev
      • Tri krátke diskusie
      • Kázeň o otcoch, ktorí ukončili kurz
      • Kázeň v heptasyllabike
      • Ján Zlatoústy (c.347-407): Veľkonočné kázanie. Pozri tiež St. John of Antioch: the Golden Mouth [At Internet Archive, from OP.ORG]
      • John Chrysostom (c.347-407): Homílie proti Židom
      • John Chrysostom: Pojednanie o kňazstve, celý text [Na CCEL]
      • John Chrysostom (c.347-407): Letters to Olympias [At ccel]
       • Písmeno I
       • Písmeno II
       • Písmeno III
       • Písmeno IV
       • Písmeno VII
       • List I nevinnému, rímskemu biskupovi
       • List II Innocentovi, rímskemu biskupovi
       • Od nevinného, ​​rímskeho biskupa po svätého Jána
       • Od Inocenta po Konštantínopolský ľud
       • Homília 1
       • Homília 2
       • Homília 3
       • Ján z Damasku: Ospravedlnenie proti tým, ktorí hanobia sväté obrazy, celý text
       • Ján z Damasku: Tri kázne o Nanebovzatí Panny Márie (koimhsiV), celý text,
       • John Moschos: Anjelský príbeh z Duchovná lúka.
       • Teodor zo Studia
        • Theodore of Studium († 826): Dvadsiaty siedmy diskurz.
        • Theodore of Studium († 826): Sixty First Discourse.
        • Theodore of Studium († 826): Vybrané básne s listom Casiovi.
        • Gregory Palamas: O Nanebovzatí Panny Márie.
        • Gregory Palamas: O neutíchajúcej modlitbe, z Život svätého Gregora Palamasa, salónskeho arcibiskupa, divotvorcu (je to prevzaté z komentárov svätého Nikodema zo Svätej Hory, redaktora Filokálie). [V gréckom pravoslávnom kláštore Saint Gregory Palamas]
        • Palladius: The Lausiac History [rozšírené ukážky]
         Zahŕňa životy niekoľkých svätých žien.
        • Gregor z Nyssy (c. 335-d.c.395): Život Macriny, trans. W.K. Lowther Clarke [celý text].
         Jeden z najdôležitejších životov ženskej svätice. Toto je príbeh Gregorovej silnej mysle, Macriny (c.327-379) [celý text], svätice z piateho storočia, ktorá strávila 33 rokov na pilieri v Konštantínopole. Pozri tiež Katolícka encyklopédia: Stylites. , DC 510-515, trans Khalifa Ben Nasser, [celý text Metafrastika Život: výber z Vita Prima].
         Príklad svätého „transvestita“, ktorý bol tiež historickou osobnosťou. , Celý text.
         Tento život svätého siedmeho storočia je hlavným zdrojom byzantských vidieckych a sociálnych dejín, ako aj kultu svätých.
        • Leontius z Neapolisu (7. storočie): Život Jána Almužníka [Celý text].
        • Život Irene, abatyše kláštora Chrysobalanton, trans. Jan Olof Rosenqvist, dc. 903, trans Paul Halsall, [Prvých päť kapitol a záverečná modlitba]. , celý text v gréčtine [Unicode]
        • Život Lazara z Galesie: Svätý stĺp z jedenásteho storočia [At DO] Dobrá časť publikovaného prekladu. Vo formáte PDF
        • Gregor Konštantínopol: Život svätého Romylosa, svätý Hesychast zo 14. storočia. [čaká sa na úplné povolenie]: Ten Saints 'Lives in English Translation [At DO]
         Kompletné texty prekladov životov svätých žien.
         Všetky texty sú vo formáte PDF [na to potrebujete bezplatnú aplikáciu Acrobat, ktorú je možné stiahnuť z indexovej stránky]. Aj keď je možné ich čítať v prehliadači pomocou doplnku Acrobat, často sa zdá, že to destabilizuje systém. Odporúčam stiahnuť súbory na pevný disk a potom ich otvoriť v programe Acrobat, ktorý beží nezávisle od prehliadača.
         • Predná vec, všeobecný úvod, poďakovanie, zoznam skratiek / 183 k
         • A. Mníšky prezlečené za mníchov
          • 1. Život Panny Márie / Marinos / preložil Nicholas Constas / 92 k
          • 2. Život svätej Matrony z Perge / Jeffrey Featherstone a Cyril Mango / 305 k
          • 3. Život svätej Márie Egyptskej / Maria Kouli / 183 k
          • 4. Život svätého Theoktisteho z Lesbos / Angela C. Hero / 153 k
          • 5. Život svätej Alžbety Divotvornej / Valerie Karras / 153 k
          • 6. Život svätej Atanázie z Aeginy / Lee Francis Sherry / 153 k
          • 7. Život svätej Teodory zo Solúna / Alice-Mary Talbot / 458 k
          • 8. Život svätej Márie mladšej / Angeliki E. Laiou / 305 k
          • 9. Život svätého Thomaïsa z Lesbos / Paul Halsall / 214 k
           / Alice-Mary Talbot / 92 k
          • Theodore of Studium († 826): Reformné pravidlá. Pozri tiež Katolícku encyklopédiu: Štúdium [V DO]
           Kompletný preklad typiky a testamentov prežívajúceho zakladateľa. Upravili John Thomas a Angela Constantinides Hero s pomocou Gilesa Constableho. [Upozorňujeme, že jednotlivé súbory boli odstránené. Celá sada je teraz k dispozícii ako stiahnuteľný súbor PDF]
           Predslov, Giles Constable / 153 tis
           • Poďakovanie / 31k
           • Skratky / 61k
           • Úvod/ 122 tis
           • Rané mníšske pravidlá/ 122 tis
           • Kapitola prvá: Tradičné súkromné ​​náboženské nadácie / 61 tis
            • Úvod
            • Siedme storočie
             • 1. Apa Abraham: Testament Apa Abrahama, biskupa Hermonthisa, pre Kláštor sv. Fibibammona v blízkosti Théb, Egypt (trans. Leslie S. B. MacCoull) / 61k
             • 2. Pantelleria: Typikon of John for the Monastery of St. John the Forerunner on Pantelleria (trans. Gianfranco Fiaccadori) / 61k
             • 3. Theodore Studites: Testament of Theodore the Studite for the Monastery of St. John Stoudios in Constantinople (trans. Timothy Miller) / 92k
             • 4. Stoudios: Pravidlo kláštora svätého Jána Stoudia v Konštantínopole (trans. Timothy Miller) / 153k
             • 5. Euthymios: Testament of Euthymios for Monasteries of Psamathia and Ta Agathou (trans. Patricia Karlin-Hayter) / 31k
             • 6. Rila: Testament Jána z Rily (trans. Ilija Iliev) / 61k
             • 7. Latros: Testament Pavla mladšieho pre kláštor Matky Božej tou Stylou na hore Latros (trans. Gianfranco Fiaccadori) / 61k
             • 8. John Xenos: Testament of John Xenos for the Monastery of the God of God Antiphonetria of Myriokephala on Crete (trans. Gianfranco Fiaccadori) / 31k
             • 9. Galesios: Testament of Lazarus of Mount Galesios (trans. Patricia Karlin-Hayter) / 92k
             • 10. Eleousa: Regula Manuela, biskupa v Stroumitze, pre kláštor Matky Božej Eleousa (trans. Anastasius Bandy) / 122k
             • Úvod
             • Desiate storočie
              • 11. Ath. Pravidlo: Pravidlo Athanasia Athonského pre kláštor Lavra (trans. George Dennis) / 153k
              • 12. Tzimiskes: Typikon cisára Jána Tzimiskesa (trans. George Dennis) / 92k
              • 13. Ath. Typikon: Typikon Athanasia Athonského pre kláštor Lavra (trans. George Dennis) / 122k
              • 14. Ath. Testament: Testament Athanasia Athonitského pre kláštor Lavra (trans. George Dennis) / 61k
              • 15. Constantine IX: Typikon cisára Constantine IX Monomachos (trans. Timothy Miller) / 61k
              • Úvod
              • Desiate storočie
               • 16. Mount Tmolos: Typikon of Nikephoros Erotikos for Monastery of the God of God and the Old Age Home called Ta Derma on Mount Tmolos (trans. John Thomas) / 31k
               • 17. Nikon Metanoeite: Testament of Nikon the Metanoeite for the Church and Monastery of the Savior, the Matka of God and St. Kyriake in Lakedaimon (trans. Anastasius Bandy) / 61k
               • 18. Nea Gephyra: Testament of Nikodemos for the Monastery of Nea Gephyra near Lakedaimon (trans. Stephen Reinert) / 31k
               • 19. Attaleiates: Pravidlo Michaela Attaleiates pre jeho chudobinec v Rhaidestose a pre kláštor Krista Panoiktirmona v Konštantínopole (trans. Alice-Mary Talbot) / 214k
               • 20. Black Mountain: Predpisy spoločnosti Nikon of the Black Mountain (trans. Robert Allison) / 214k
               • 21. Roidion: Typikon Nikonu z Čiernej hory pre kláštor a hospic Matky Božej Tou Roidiou (trans. Robert Allison) / 92k
               • Úvod
               • 22. Evergetis: Typikon Timotejský pre kláštor Matky Božej Evergetis (trans. Robert Jordan) / 244k
               • 23. Pakourianos: Typikon Gregora Pakourianosa pre Kláštor Matky Božej Petritzonitissa v Backove (trans. Robert Jordan) / 244k
               • 24. Christodoulos: Pravidlo, testament a kodex Christodoulosa pre Kláštor svätého Jána Teológa na Patmose (trans. Patricia Karlin-Hayter) / 183k
               • Úvod
               • 25. Fragala: Gregorove závety pre kláštor svätého Filipa z Fragaly na Sicílii (trans. Patricia Karlin-Hayter a Timothy Miller) / 92k
               • 26. Lukáš z Messiny: Lukášov typikon pre Kláštor Krista Spasiteľa (San Salvatore) v Messine (trans. Timothy Miller) / 61k
               • 27. Kecharitomene: Typikon cisárovnej Irene Doukaina Komnene pre kláštor Matky Božej Kecharitomene v Konštantínopole (trans. Robert Jordan) / 305k
               • 28. Pantokrator: Typikon cisára Jána II. Komnena za kláštor Krista Pantokrator v Konštantínopole (trans. Robert Jordan) / 244k
               • 29. Kosmosoteira: Typikon Sebastokrata Isaaca Komnena pre kláštor Matky Božej Kosmosoteiry pri Bere (trans. Nancy Patterson Sevcenko) / 336k
               • Úvod
               • 30. Phoberos: John's rule for the Monastery of St. John the Forerunner of Phoberos (trans. Robert Jordan) / 336k
               • 31. Areia: Memorandum a Typikon Leva, biskupa Nauplia, pre kláštor Matky Božej v Areii (trans. Alice-Mary Talbot) / 92k
               • 32. Mamas: Typikon of Athanasios Philantropenos pre kláštor svätého Mamasa v Konštantínopole (trans. Anastasius Bandy) / 275k
               • 33. Heliou Bomon: Typikon z Nikephoros Mystikos pre kláštor Matky Božej ton Heliou Bomon alebo Elegmon (trans. Anastasius Bandy) / 214k
               • Úvod
               • 34. Machairas: Regula Neilos, tamasijský biskup, pre kláštor Matky Božej Matky Machairasovej na Cypre (trans. Anastasius Bandy) / 275k
               • 35. Skoteine: Testament of Maximos for the Monastery of the God of God at Skoteine ​​near Philadelphia (trans. George Dennis) / 122k
               • 36. Blemmydes: Typikon of Nikephoros Blemmydes pre Kláštor Pána Krista-Kto-Je na Emate pri Efeze (trans. Joseph Munitiz) / 61k
               • 37. Auxentios: Typikon Michala VIII. Palaiologos pre kláštor archanjela Michala na hore Auxentios pri Chalcedone (trans. George Dennis) / 122k
               • 38. Kellibara I: Typikon Michala VIII Palaiologos pre kláštor svätého Demetria z Palaiologoi-Kellibara v Konštantínopole (trans. George Dennis) / 92k
               • 39. Pysky: Typikon of Theodora Palaiologina pre kláštor pier v Konštantínopole (trans. Alice-Mary Talbot) / 153k
               • 40. Anargyroi: Typikon of Theodora Palaiologina pre kláštor sv. Kosmas a Damian v Konštantínopole (trans. Alice-Mary Talbot) / 61k
               • Úvod
               • Dvanáste storočie
                • 41. Docheiariou: Pravidlo Neofyta pre kláštor sv. Michala archanjela z Docheiariou na hore Athos (trans. Robert Allison) / 61k
                • 42. Sabas: Zakladateľský typikon kláštora Sabas pri Jeruzaleme (trans. Gianfranco Fiaccadori) / 61k
                • 43. Kasoulon: Mikulášska rehoľa pre kláštor svätého Mikuláša z Kasoulonu pri Otrante (trans. Timothy Miller) / 61k
                • 44. Karyes: Typikon of Sabbas the Serbian for the Kellion of St. Sabbas at Karyes on Mount Athos (trans. George Dennis) / 61k
                • 45. Neophytos: Testamentary Rule of Neophytos for the Hermitage of the Holy Cross near Ktima on Cyprus (trans. Catia Galatariotou) / 153k
                • 46. ​​Akropolites: Testament of Constantine Akropolites for the Monastery of the Resurrection (Anastasis) in Constantinople (trans. Alice-Mary Talbot) / 61k
                • 47. Filantropos: Typikon Irene Choumnainy Palaiologiny pre Kristov kláštor Filantropos v Konštantínopole (trans. Alice-Mary Talbot) / 61k
                • 48. Prodromos: Testament of Neilos for the Monastery of St. John the Forerunner (Prodromos) on Mount Athos (trans. Stephen Reinert) / 31k
                • 49. Geromeri: Testament Neilos Erichiotes pre kláštor Matky Božej Hodegetria v Geromeri (trans. George Dennis) / 61k
                • 50. Gerasimos: Gerasimov testament pre Malý kláštor sv. Euthymia v Jeruzaleme (trans. George Dennis) / 31k
                • 51. Koutloumosi: Charitonove závety pre kláštor Krista Spasiteľa Koutloumousiho na hore Athos (trans. George Dennis) / 122k
                • 52. Choumnos: Pravidlo a testament Makarios Choumnos pre Nea Mone Matky Božej v Solúne (trans. Alice-Mary Talbot) / 92k
                • 53. Meteora: Kanonické pravidlo Athanasia, meteoritu pre kláštor Premenenia Pána (Metamorphosis) (trans. George Dennis) / 61k
                • 54. Neilos Damilas: Testament a Typikon Neilos Damilasa pre kláštor Matky Božej Pantanassa v Baionaia na Kréte (trans. Alice-Mary Talbot) / 92k
                • Úvod
                • Štrnáste storočie
                 • 55. Athanasios I: Pravidlo patriarchu Athanasia I (trans. Timothy Miller) / 61k
                 • 56. Kellibara II: Typikon Andronika II. Palaiologos pre kláštor svätého Demetriosa-Kellibara v Konštantínopole (trans. George Dennis) / 31k
                 • 57. Bebeia Elpis: Typikon of Theodora Synadene pre kláštor Matky Božej Bebaia Elpis v Konštantínopole (trans. Alice-Mary Talbot) / 275k
                 • 58. Menoikeion: Typikon Joachima, metropolitu Zichna, pre Kláštor sv. Jána, predchodcu na hore Menoikeion pri Serres (trans. Timothy Miller) / 153 tis.
                 • 59. Manuel II: Typikon cisára Manuela II. Palaiologos pre kláštory na hore Athos (trans. George Dennis) / 61k
                 • 60. Charsianeites: Testament patriarchu Matúša I. pre kláštor charsianeitov zasvätený Matke Božej Nea Peribleptos (trans. Alice-Mary Talbot) / 183k
                 • 61. Eleousa Inv .: Inventár kláštora Matky Božej Eleousy v Stroumitze (trans. Anastasius Bandy, s Nancy Sevcenko) / 61k
                 • The Divine Liturgy of John Chrysostom as used in Orthodox Churches.
                 • Divine Liturgy of St. John Chrysostom , in form used by Eastern Catholic churches. [At UMD] .
                  See also Catholic Encyclopedia: Assyrian Rite . . Full English text of Byzantine Lenten services.
                 • The Lenten Triodion. Alternative off site link. [At OCF] . [At OCF] , 8th Cent. , v Ecloga of Leo III, 726. .
                 • Anna Comnena: The Bogomils, c. 1110
                  Sýria
                  • Ch'ing-Tsing: Nestorian Tablet: Eulogizing the Propagation of the
                   Illustrious Religion in China, with a Preface, composed by a priest
                   of the Syriac Church, 781 A.D.
                  • Bar Sauma (c. 1278-1313): The Monk of Kublai Khan, Emperor of China or The History of the Life and Travels of Rabban Sawma, Envoy and Plenipotentiary of the Mongol Khans to the Kings of Europe and Markos who as Yahbh-Allaha III Became Patriarch of the Nestorian Church. Translated by E.A. Wallis Budge, London: The Religious Track Society, 1928. [At Traveling to Jerusalem/U Sth Colorado]
                  • WEB Armenian/Georgian Historical Resources Site,
                   Various full text translations by Robert Bedrosian.
                   • P'awstos Buzandac'i'. History of the Armenians, 5th century, full text, trans. Robert Bedrosian, [At Arm. Hist. Resources]
                   • Ghazar P'arbec'i'. History of the Armenians, 5th century, full text, trans. Robert Bedrosian, At [Arm. Hist. Resources]
                   • Sebeos: History, 7th century, full text, trans. Robert Bedrosian, [At Arm. Hist. Resources] [this is the first of a series of files].
                   • John Mamikonean: History of Taron, 10th century, full text, trans. Robert Bedrosian, [At Arm. Hist. Resources] [this is the first of a series of files].
                   • Aristakes Lastivertc'i': History, 11th-century, full text, trans. Robert Bedrosian, [At Arm. Hist. Resources] , 12-13th century, full text, trans. Robert Bedrosian, [At Arm. Hist. Resources][this is the first of a series of files].
                   • Kirakos Gandzakets'i': History of the Armenians, 13th-century, full text, trans. Robert Bedrosian, [At Arm. Hist. Resources] [this is the first of a series of files].
                   • T'ovma Metsobets'i': History of Tamerlane and His Successors , full text, trans. Robert Bedrosian, [At Arm. Hist. Resources] [this is the first of a series of files].
                   • Pope Nicholas I: Responses to the Questions of the Bulgars A.D. 866 (Letter 99), trans. W. North, full text.
                   • Chronicle of the Priest of Duklja (Letopis' Popa Dukljanina), Partial Translation by Paul Stephenson [At Paul Stephenson's Website]
                    "Also known as the Bar Genealogy, was originally composed in Slavonic in the late twelfth century, but has been preserved only in a sixteenth-century Latin translation. It was probably the work of Grgur (Gregory), bishop of Bar from 1172 to c. 1196, who championed the rights of the bishopric of Bar to preside over all the lands south of the river Cetina. A Major source for the Balkan history of the period."
                   • Old Serbian Tales: Marko and the Turks, c. 1450 [At this Site]
                    A Serbian poem about the fight with the Turks.
                   • Snorri Sturlson: Heimskringla or The Chronicle of the Kings of Norway. [OMACL Text], [Contains inter alia, King Harold's Saga]
                    , 13th century.
                   • . .
                • Privileges Granted to German Merchants at Novgorod, 1229
                • Russian Primary Chronicle: Ruskaia Pravda. [At Univ.Durham]
                 An early Law code
                • Russian Primary Chronicle: The Founding of the City of Kiev. [At Univ.Durham]
                • Nestor: The Martyrdom of Boris and Gleb, d. 1015. [At Univ.Durham]
                • Russian Primary Chronicle: The Christianisation of Russia, 988. [At Univ.Durham]
                • Russian Primary Chronicle: The Varangians (Normans). [At Univ.Durham]
                • Russian Primary Chronicle: Prince Oleg's Campaign Against Constantinople. [At Univ.Durham]
                • Daniel (1106-1107): The Pilgrimage of the Russian Abbot Daniel in the Holy Land, 1106-1107 A.D., annotated by Sir C. W.Wilson (London, 1895) [At Traveling to Jerusalem/U Sth Colorado]
                • Metropolitan Hilarion: Sermon on Law and Grace. [At Univ.Durham]
                • Russian Primary Chronicle: The Testament of Vladimir Monomakh. [At Univ.Durham]
                • The Lay of Igor's Raid. [At Univ.Durham]
                • Life of Sergius of Radonezh, (c.1314-1392). [At Durham]
                • Filofei: Moscow as the Third Rome. [At Univ.Durham]
                • Prince Andrew Kurbskii: First Epistle Written to the Tsar and Grand Prince of Moscow in Consequence of His Fierce Persecution . [At Univ.Durham]
                • The Domostroi: How to Educate Children and Bring Them Up In the Fear of God, excerpts, mid-16th century. [At Univ.Durham]
                • The Code of Law of 1649 (Ulozhenie), excerpts. [At Univ.Durham]
                 • Liutprand of Cremona (c.922-c.972): Report on Mission to Constantinople, 963. full text
                 • Liutprand of Cremona (c.922-c.972): Report on Mission to Constantinople, 963, excerpts. , (late 10th Century).
                 • Ibn Battuta: Travels in Asia and Africa 1325-1354
                  Includes an account of Constantinople.
                 • Chinese Accounts of Rome, Byzantium and the Middle East, c. 91 B.C.E. - 1643 C.E.
                 • Chu Yuan-Chang: Manifesto of Accession as First Ming Emperor, 1372 C.E. Sent to the Byzantine Emperor.
                 • Benjamin of Tudela (1160-1173): The Itinerary of Benjamin of Tudela Critical Text, Translation and Commentary by Marcus Nathan Adler. [At Traveling to Jerusalem/U Sth Colorado]
                 • Felix Fabri (1480 & 1483-84): The Book of the Wanderings of Felix Fabri (Circa 1480-1483 A.D.) trans. Aubrey Stewart. 2 zv. London: Palestine Pilgrims' Text Society, 1896 [At Traveling to Jerusalem/U Sth Colorado]
                 • Pietro Casola (1494): Canon Pietro Casola's Pilgrimage to Jerusalem in the Year 1494. trans. Mary Margaret Newett. Manchester: The University Press, 1907. [At Traveling to Jerusalem/U Sth Colorado]

                 The Internet Medieval Sourcebook is part of the Projekt Internetové knihy zdrojov . The Internet History Sourcebooks Project is located at the History Department of Fordham University, New York. Internetová stredoveká kniha zdrojov a ďalšie stredoveké súčasti projektu sa nachádzajú v Univerzitnom centre stredovekých štúdií Fordham. IHSP uznáva prínos Fordhamskej univerzity, Katedry histórie Fordovej univerzity a Fordhamovho stredovekého štúdia pri poskytovaní webového priestoru a serverová podpora projektu. IHSP je projekt nezávislý na Fordham University. Aj keď sa IHSP snaží dodržiavať všetky platné zákony o autorských právach, Fordham University nie je inštitucionálnym vlastníkom a nenesie zodpovednosť za žiadne právne kroky.

                 © Site Concept and Design: Paul Halsall created 26 Jan 1996: latest revision 20 January 2021


                 Byzantine Monasticism - History

                 Among the sources for the history of Byzantine monasticism, none are more important than the typika, or foundation documents. Collected and translated in these volumes, the typkia may be used, for the first time, as a comprehensive study of religious life and institutions in the Greek East and as a comparison between Greek and Latin monasticism. Together, the typika illuminate almost every aspect of Byzantine monastic life and its development from the eighth to the fifteenth century. The work of these five volumes brought together a team of fourteen translators for sixty-one foundation documents.

                 The nature of the typika, discussed by John Thomas in the introduction, was one of flexible and personal documents, which differed considerably in form, length, and content. Not all of them were foundation documents in the strict sense, since they could be issued at any time in the history of an institution. Some were wills others were reform decrees and rules yet others were primarily liturgical in character.


                 17 - The Economy of Byzantine Monasteries

                 The Byzantine Empire was, above all, the pars orientis of the Roman Empire and the cradle of Christianity and monasticism. Nevertheless, some interesting parallels can be drawn between the economic and political history of Eastern and Western monasticism throughout the Middle Ages. This Roman East was radically diminished by Arab expansion, which deprived the empire of its richest provinces from both monastic and economic points of view, and also by Slavic invasions. The empire reconquered the Balkans up to the Danube in the middle of the eleventh century, but in the east it barely managed to extend past Antioch in Syria and Edessa in Upper Mesopotamia, even as it expanded in this same period into the southern Caucasus region and up to areas that were never Roman. This expansion was short-lived, as the east was overwhelmed by the Turks in the second half of the eleventh century, which ended with the arrival of the crusaders. Although the crusaders recovered a portion of Asia Minor, they took what Byzantium held east of the Taurus.


                 Notes on Arab Orthodoxy

                 This article sheds light on a hitherto unexplored phenomenon that alters our picture of Byzantine monasticism: the monastic culture of the Black Mountain outside Antioch. From 969-1084, the Black Mountain thrived as a destination for a variety of Chalcedonian monks: Greek-speaking Romans, Arabic-speaking Melkites, Georgians, and Armenians. I illustrate the prosperity of monastic life on the Black Mountain, the scholarly activity flourishing in and between languages, and the networks connecting the mountain to monasteries inside and outside of Byzantium.

                 In this paper, I examine three bodies of source material: manuscripts produced at the Black Mountain, texts produced by its scholars, and the letters of Nikon of the Black Mountain. Colophons in Greek, Arabic, Syriac, and Georgian manuscripts display the active scribal culture of these monasteries. Scholars centered at St. Symeon produced scores of translations from Greek into Arabic and Georgian that illustrate the lasting impact of this multilingual intellectual atmosphere. Nikon’s letters provide the basis for a cultural history of Antiochene monasticism. From these and other sources, I show that the Black Mountain was a major hub in middle Byzantine monastic networks. At the same time when Athos was assuming a primary role in the western Orthodox monastic world, the Black Mountain was performing a similar function in the east.


                 The canons take over

                 Benedictine monasticism had no solution for this problem of urban illness. First, they were rooted in rural areas. Second, their focus tended to be inward rather than outward to the larger society. And third, some Benedictine houses had declined from the original hospitable ideals of Benedict. But what they couldn’t do, a new sort of ascetic community could. Often founded by a new breed of monks called Augustinian canons, these communities organized them­selves to help people outside the cloister.

                 Some Benedictine abbots realized the importance of this new movement. Abbot Wilhelm (1069–91) of Hirsau entrusted his monastery’s hospice to a group of brothers who were organized according to the new Augustinian rule. These brothers remained independent of the Benedictine monastery but were employed by its abbot to provide hospice services. These new communities insisted, as Eustathios and Basil had done, that authentic Christian ascetic life be rooted in service to others.

                 In 1095 Pope Urban II demanded that warring knights and barons stop fighting each other and march eastward to liberate Jerusalem from the Muslims. Thousands heeded the call, and in 1099 a motley group of Western warriors without an acknowledged commander conquered the Holy City. When the Crusaders entered Jerusalem, they found a community of Augustinian brothers already there caring for Western pilgrims in a xenodocheion. Here visitors from Western lands such as England and France had been able to find a bed, food, and medical care if they fell ill. Under the Christian kings of Crusader-era Jerusalem, this hospital expanded rapidly—first, because many more pilgrims flocked to the Holy City now that it was in Christian hands, and second, because some of these visitors were great lords in Europe. When these powerful pilgrims returned home, they donated huge tracts of land to the Jerusalem hospital. The knights ride in During the twelfth century, the Jerusalem Hospital increasingly hired physicians and surgeons to give medical care to the sick, probably because so many pilgrims fell seriously ill in a new environment from bacteria and viruses against which they had no defenses. And the brothers of the hospital became a new order: The Knights of Saint John, or Hospitallers (see “Our lords the sick,” p. 31).

                 The Knights not only expanded the healthcare services at their Jerusalem Hospital, they also built smaller hospitals throughout Europe. In the late twelfth century, one community of Augustinian brothers opened a hospital in Montpellier (South France), modeled on the Jerusalem Hospital. In 1204, the Montpellier brothers organized a hospital in Rome dedicated to the Holy Spirit. From here they spread throughout Western Europe, founding Holy Spirit hospitals in many towns.

                 Although the rules of this new order did not mention physicians, the brothers from each community were to search their town for people incapacitated by disease and carry them to the hospital. The brothers were also to provide medicinal baths for patients.

                 The Hospitallers and the brothers of the Holy Spirit personally cared for patients as part of their ascetic discipline. Holy Spirit sisters worked in the tradition of the early deaconesses, dedicating their lives to serving the sick. During the thirteenth century, such nursing nuns became a familiar sight in the wards of Christian hospitals. One late medieval writer described their labors in the hospital at Tournai (Belgium): “You will have to get up when you want to sleep, rise when you are exhausted and want to rest, work when you long for recreation.”

                 With time, hospitals devoted more and more resources to curing the sick. By the fifteenth century, Florence’s premier hospital, staffed by Augustinian sisters and brothers, hired the six leading physicians in the city to supervise patient care.

                 Traveling to Rome in 1510, Martin Luther visited some of the famous Italian medical hospitals. He praised Italian hospitals like the one in Florence for their excellent food, diligent nursing care, and expert physicians. As the Reformation spread, the leading reformers agreed with their forebears that Christians ought to make every effort to heal the ill: “(Jesus) sent them out to preach the kingdom of God and to heal the sick” (Luke 9:2). Or in Bishop Theodulf’s words, “Here let the tired receive support, the languishing medicine, and the sorrowful joy.” CH

                 By Timothy S. Miller

                 [Christian History originally published this article in Christian History Issue #101 in 2011]

                 Timothy S. Miller is professor of history at Salisbury University (Maryland).


                 Monasticism in the lesser Eastern Churches

                 Little may be said of these Churches. All had fully developed monasticism according to St. Basil's idea before they went into schism, and all have monks and nuns under much the same conditions as the Orthodox, though, naturally, in each case there has been some special development of their own. The Nestorians once had many monasteries. One eighteenth-century scholar counted 31. Since the fourteenth century the discipline has become so relaxed that monks can easily get dispensed from their vows and marry. They now have neither monasteries nor convents but there are monks and nuns who live in their own houses or wander about. The Copts have many monasteries arranged almost exactly like those of the Orthodox. The Abyssinian monasteries are very flourishing (ib. 299-302). There are in Abyssinia also people called debterats, regular canons who say the office in common and obey a superior called nebrait, but may marry. The Nebrait of Aksum is one of the most powerful members of the Abyssinian Church and the leader of the national party against the foreign (Coptic) metropolitan. The Syrian Jacobites once had a great number of monasteries. Down to the sixth century there were still Stylites among them. They now have only nine monasteries in the present reduced state of their Church, most of them also residences of bishops. The Jacobite monk fasts very strictly. To eat meat is a crime punished as equal to adultery. The Armenian Church, as being considerably the largest and most flourishing of there lesser Eastern Churches, has the largest number of monks and the most flourishing state. Armenian monks follow St. Basil's rule, but are much stricter in the matter of fasting. The novitiate lasts eight years. It is a curious contrast to this strictness that the abbot is often not a monk at all, but a married secular priest who hands on his office to his son by hereditary right. Most Armenian bishops live in monasteries. Etchmiadzin, the residence of the Katholikos, is theoretically the centre of the Armenian Churh. The Armenians have the huge monastery of St. James, the centre of their quarter of Jerusalem, where their Patriarch of Jerusalem lives, and the convent of Deir asseituni on Mount Sion with a hundred nuns. Armenian monks do not as a rule become bishops the bishops are taken from the unmarried Vartabeds, that is, the higher class of secular priests (doctors). In all the other Eastern Churches bishops are monks. All use their monasteries as places of punishment for refractory clergy.


                 Modern scholars are in a good position to write broad, engaging, and coherent accounts of Byzantine monasticism, ones that explain its vital role in politics and society, its remarkable resiliency in response to historical change, and its lasting contribution to values and culture. Yet scholars today tend to prefer more specialized research, and very few comprehensive studies exist. Hagiography and charters (or typika), along with the writings of important reformers such as Theodore of Stoudios and Paul of the Evergetis Monastery, offer valuable insights into the movement. Important centres in Asia Minor, Constantinople, Mount Athos, and elsewhere are sufficiently documented and well studied. This chapter recommends three approaches towards a new narrative of monasticism. The first focuses on historical continuities, including an enduring attachment to patristic authority. The second charts historical divergences, notably over right relations between monks and society. The third discusses sporadic internal conflicts, including that over hesychasm.

                 Peter Hatlie is Professor of Classics and Dean, Director, and Vice-President of the Rome Campus, University of Dallas.

                 Access to the complete content on Oxford Handbooks Online requires a subscription or purchase. Public users are able to search the site and view the abstracts and keywords for each book and chapter without a subscription.

                 Please subscribe or login to access full text content.

                 If you have purchased a print title that contains an access token, please see the token for information about how to register your code.

                 For questions on access or troubleshooting, please check our FAQs, and if you can''t find the answer there, please contact us.


                 Author Biographies

                 Fotini Kondyli, University of Virginia

                 Fotini Kondyli (Associate Professor of Byzantine Art and Archaeology, University of Virginia) is a Byzantine archaeologist who works on the Late Antique, Byzantine and Frankish periods. Her research interests include Byzantine spatial practices, communal identity and the material culture of Byzantine non-elites. She also works on cultural, economic and political networks in the eastern Mediterranean in the Late Byzantine period (thirteenth to fifteenth centuries ad). Her work brings together archaeology, archival research, spatial analysis and the digital humanities.

                 Sarah Craft, Florida State University

                 Sarah Craft (Courtesy Appointment in Classics, Florida State University) works on the landscape history of the Late and Post-Roman imperial provinces in the eastern Mediterranean and southeastern Europe. Her research focuses on devotional landscapes and the infrastructure and impact of movement, integrating evidence drawn from archaeology, epigraphy and hagiography to visualize and explore the dynamic relationship between the material realities of travel and sacred spaces.


                 Byzantine Monasticism on the Black Mountain West of Antioch in the 10 th -11 th Centuries

                 Joe Glynias Byzantine Monasticism on the Black Mountain West of Antioch in the 10 th -11 th Centuries. Studies in Late Antiquity 1 November 2020 4 (4): 408–451. doi: https://doi.org/10.1525/sla.2020.4.4.408

                 This article sheds light on a hitherto unexplored phenomenon that alters our picture of Byzantine monasticism: the monastic culture of the Black Mountain outside Antioch. From 969-1084, the Black Mountain thrived as a destination for a variety of Chalcedonian monks: Greek-speaking Romans, Arabic-speaking Melkites, Georgians, and Armenians. I illustrate the prosperity of monastic life on the Black Mountain, the scholarly activity flourishing in and between languages, and the networks connecting the mountain to monasteries inside and outside of Byzantium.

                 In this paper, I examine three bodies of source material: manuscripts produced at the Black Mountain, texts produced by its scholars, and the letters of Nikon of the Black Mountain. Colophons in Greek, Arabic, Syriac, and Georgian manuscripts display the active scribal culture of these monasteries. Scholars centered at St. Symeon produced scores of translations from Greek into Arabic and Georgian that illustrate the lasting impact of this multilingual intellectual atmosphere. Nikon’s letters provide the basis for a cultural history of Antiochene monasticism. From these and other sources, I show that the Black Mountain was a major hub in middle Byzantine monastic networks. At the same time when Athos was assuming a primary role in the western Orthodox monastic world, the Black Mountain was performing a similar function in the east.